top of page

Smluvní podmínky...

Všeobecné podmínky

 • Řidičský průkaz skupiny B platnost  2 roky, praxe v řízení min 2 roky.Minimální věk 22 let

 • Při zapůjčení nutno předložit dva platné doklady totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas).

 • Nájemcem je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako fyzická osoba

 • Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce.

 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném voze (polepování, šroubování, vrtání apod.)

 • Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.

 • Ve vozidle je přísně zakázano kouřit včetně elektronických cigaret dále používat pyrotechnické efekty,munici a prskavky

 • Způsob opravy vzniklých škod, dodavatele náhradních dílů a servis který bude provádět opravu na vzniklých škodách volí a je výhradně v kompetenci pronajímatele.

 • Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

 

Platební podmínky

 • Rezervace obytného vozu na daný termín (e-mail. telefon, ) platí pouze 3 dny.

 • Po rezervaci obdrží nájemce zálohovou fakturu se splatností 1 den. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplacení 30 % zálohy jako blokaci termínu.

 • Doplatek zbylé částky za pronájem je nájemce povinen uhradit do lhůty 30 dnů před zapůjčením obytného vozu.

 • V případě rezervace vozu kdy do dne převzetí vozu zbývá méně než 30 dní je rezervace považovaná za platnou po 100% uhrazení vystavené faktury. Vystavená faktura je se platností 2 kalendářní dny.

 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,-Kč včetně DPH.

 • Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25.000,- Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození vozu, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění v případě nehody a skody na vozidle zaviněné zákazníkem .

 • Výše nájemného se sjednává dle ceníku.

 •  Součinnost pronajímatele administrativní a fyzická spojená s likvidací a vytvořeníním a doložení podkladů dle požadavků pojištovny vedoucí k vyřízení pojistné události je učtován poplatek 1750 kč včetně DPH

 

Předání a vrácení obytného vozu

 • Vůz se přebírá v čistém stavu, stejně tak se i vrací,při znečištění je vyčištění zpoplatněno.

 • Vozidlo se předává první den půjčení v 9.00 - 17.00 hod. a vrací se poslední den půjčení ve stejném čase.

 •  V případě předání a vrácení vozidla mimo dobu která je určená se účtuje jednorázový poplatek 1000,-kč.

 • Vozidlo není možné vyzvedávat a vracet po setmění a 20 hodině.

 • Vozidlo musí být předáno v odpovídajícím stavu - vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC. Vyprázdnění kazety chemického WC pronajímatelem je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

 • Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje

 • Obytné vozy se vydávají i vracejí s plnou nádrží pohonných hmot.

 • Dodatečný tankovací servis pronajímatelem je zpoplatnět 500kč+ cena dotankovaných PHM.

 • Vůz je vybaven lékárničkou a hasicím přístrojem, v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30-60 min. Proto je důležité s touto dobou při vyzvedávání vozu počítat. Stejně tak je nutné při vrácení vozu počítat s rezervou cca 30min. na na jeho zpětnou kontrolu.

 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu.

 

V případě poruchy

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.

 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

 

V případě nehody

 • V každém případě volat policii a sepsat protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel a pořídit fotodokumentaci.

 • Také při neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události

 • Poté volejte neprodleně pronajímateli!

 

Storno poplatky

 • Při stornování 60-31 dní před termínem zapůjčení - platí nájemce storno polatek ve výší 20% z celkové ceny nájmu.

 • 30-15 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu.

 • 14-1dny před termínem zapůjčení - 80% z celkové ceny nájmu.

 • V den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu.

 • Manipulační storno poplatek 2.000 Kč se účtuje vždy

Pojištění

 • Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn. Spoluúčast pronajímatele činí 10%, minimálně 10 000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce

 • Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

 • Dojde-li k pojistné události a její registraci v pojišťovně, vzniklá povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) bude realizovaná až po přijetí pojistného plnění na uvedenou pojistnou událost.

 • Pronajímatel a nájemce sjednávají, že škoda do 25.000,-Kč bude vypořádána z držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce.

 • Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněna v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit.

 • Právo držení kauce do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část)až po přijetí pojistného plnění na uvedenou pojistnou událost vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

 

Sankce

 • Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, barva, asfalt, moč, alkohol, písek, lepidlo atd.) účtujeme pokutu 6.000 Kč.

 • Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 1.500 Kč

 • Při neumytém exteriéru vozu účtujeme poplatek 1000 Kč

 • Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10.000 Kč

 • Za ztrátu klíčů od nástavbové části obytného vozu účtujeme pokutu 4.000 Kč

 • Nájemce prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má platné řidičské oprávnění skupiny B, je mu 22 a více let, jeho řidičský průkaz je již nejméně dva roky platný. V případě porušení této podmínky zaplatí nájemce pokutu ve výši 4.000 Kč

 • Za úpravy na předmětu nájmu a příslušenství bez předchozího souhlasu na předmětu nájmu účtujeme pokutu 5.000Kč 

 • Při ztrátě dokladů od předmětu nájmu bude účtována pokuta 4.000 Kč

 • Prodlení vrácení vozu oproti sjednanému termínu je zpoplatněno pokutou 5000kč za každý započatý den prodlení.

 • Prodlení vrácení vozu oproti sjednanému termínu v případě přesahu data vrácení do termínu sjednaného dalšího nastávajícího pronájmu je zpolatněno pokutou 5000kč za každý započatý den prodlení+čáskou odpovídající výši pronájmu uvedenou v ceníku pronájmu v danném období za každý nezrealizovaný den následujícího pronájmu,až do celkové výse ceny za nezrealizovaný následující pronájem.

 • Vrácení zakouřeného vozidla či zjištění,že ve vozidle bylo kouřeno vč elektronické cigarety učtujeme pokutu 10.000kč

bottom of page